Back
to top
to top

EN

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Poniżej znajduje się polityka prywatności, obejmująca zasady przewarzania danych osobowych oraz politykę plików cookies, wprowadzona przez Papaya Films (dalej „Papaya Films” lub „my”).

Zasady te znajdują zastosowanie do:

 • subskrybentów naszych newsletterów;
 • osób uczestniczących w naszych castingach i projektach;
 • partnerów biznesowych;
 • osób kontaktujących się z nami w formie pisemnej lub elektronicznej;
 • osób korzystających z naszych stron internetowych.

 

Administratorzy

W zależności od przypadku, dane osobowe mogą być przetwarzane przez jedną lub kilka spółek Papaya Films:

 1. Papaya Films sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiślanej 8, 00-317, wpisanej do
  Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000248028, NIP 1132590223, REGON 140386710, o kapitale zakładowym 100 000 PLN („PF WAW”),
  w odniesieniu do użytkowników naszych stron internetowych, naszych newsletterów, osób kontaktujących się z PF WAW, partnerów biznesowych PF WAW oraz uczestników casHngów, projektów, wydarzeń, konkursów i warsztatów organizowanych przez PF WAW,
 2. Papaya Films Ltd., spółką z ograniczoną odpowiedzialnością prawa Anglii i Walii z siedzibą w Londynie, pod adresem: Craven House, 40-44 Uxbridge Road, London, W5 2BS, United Kingdom, wpisaną do rejestru Companies House pod numerem 09733633 („PF LDN”),
  w odniesieniu do newsletterów PF LDN, osób kontaktujących się z PF LDN, partnerów biznesowych PF LDN, uczestników wydarzeń, konkursów i warsztatów organizowanych przez PF LDN,
 3. Papaya Films Inc., spółką z ograniczoną odpowiedzialnością prawa stanu Delaware z siedzibą w Nowym Jorku, pod adresem: 85 Delancey Street, Floor 2, 10002-3182 New York City, USA, numer DOS ID 5078855 („PF NY”),
  w odniesieniu do osób kontaktujących się z PF NY oraz partnerów biznesowych PF NY,
 4. Papaya Films, Unipessoal LDA, spółką z ograniczoną odpowiedzialnością prawa Republiki Portugalskiej z siedzibą w Lizbonie, Av. da República, 6, 1.o Esq., 1050-191 Lisboa, Portugal, NIPC 516096524 („PF LX”),
  w odniesieniu do osób kontaktujących się z PF LX oraz partnerów biznesowych PF LX.

Możesz skontaktować się nami w sprawie danych osobowych pisząc email na wspólny adres privacy@papaya-films.com lub wysyłając pismo na adres danej spółki podany powyżej.

Newsletter i e-mail marketing

 1. W przypadku otrzymania Twojej zgody na przesyłanie informacji o wydarzeniach, ofertach i działalności Papaya Films, będziemy wysyłać na Twój adres email nasze newslettery oraz informacje o wydarzeniach, konkursach, warsztatach i innych inicjatywach i ofertach Papaya Films.
 2. PF WAW oraz PF LDN są współadministratorami danych osobowych przetwarzanych w opisany sposób, tj. wspólnie decydują o treści i profilowaniu newsletterów, przy czym PF WAW decyduje o newsletterach na rynek polski i amerykański, a PF LDN na rynek brytyjski. PF NY i PF LX nie dystrybuują newsletterów.
 3. Podstawą prawną wysyłania takich treści jest Twoja dobrowolna zgoda wyrażona poprzez zaznaczenie dedykowanego pola wyboru lub udzielona w inny wyraźny i jednoznaczny sposób, zaś podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) wynikający z wyrażonej zgody.
 4. Dzięki podanym danym będziemy starali się odpowiednio dopasować przesyłane treści do Twoich zainteresowań. Podstawą profilowania jest uzasadniony interes administratora, polegający na optymalizacji naszych działań marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), poprzez dobór treści do odpowiednich grup użytkowników. Takie profilowanie nie jest wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołujących wobec użytkowników skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływających.
 5. W celu tworzenia i profilowania wiadomości email dane możemy powierzać i udostępniać administratorom serwisów wspierających nas technologicznie, w szczególności User.com, a także naszym podwykonawcom zajmującym się przygotowaniem i dystrybucją wiadomości.
 6. Informacje będziemy przesyłać do czasu, aż zrezygnujesz z otrzymywania takich treści albo my zrezygnujemy z ich wysyłki. Zrezygnować (tj. wycofać zgodę lub zgłosić sprzeciw) możesz za pomocą dedykowanego przycisku pojawiającego się w wysyłanych przez nas emailach lub kontaktując się z nami na adres podany na wstępie.
 7. Pomimo Twojej rezygnacji, niektóre Twoje dane osobowe pozostawimy w swojej bazie danych, jako dowód na okoliczność posiadania Twojej uprzedniej zgody, co może się okazać niezbędne np. podczas kontroli Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podstawą prawną takiego przetwarzania stanowi uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 8. Więcej informacji o swoich uprawnieniach znajdziesz w ostatnim punkcie polityki prywatności.

Casting do projektów Papaya Films

 1. Jesteśmy administratorem danych osobowych przekazywanych podczas castingu oraz w trakcie realizacji danego projektu.
 2. Administratorem danych osobowych jest ta spółka, która organizuje casting.
 3. Postanowienia odnoszą się zarówno do przetwarzania danych artystów (np. aktorów), jak i ich agentów i innych pośredników. Zarówno artysta, jak i agent lub pośrednik dalej określeni są jako „Ty”. Jeżeli jako np. agent pośredniczysz w kontakcie z artystą, którego dane nam przekazujesz, w celu zapewnienia prawidłowego uczestnictwa artysty w castingu niezwłocznie przekaż mu tę politykę.
 4. Dane będą przetwarzane w celu realizacji projektu określonego w dokumencie lub ogłoszeniu odsyłającym do tej polityki prywatności, w szczególności w celu wyboru uczestników projektu, przygotowania i weryfikacji ich listy, kontaktowania się z uczestnikami i ich przedstawicielami, zawarcia, wykonywania i przechowywania dokumentów i umów zawartych z Tobą lub dotyczących Ciebie, a w przypadku danych opublikowanych w produkowanych materiałach (np. film, w którym pojawia się imię, nazwisko lub wizerunek) – w celu prawidłowego korzystania z tych materiałów. Dokumenty lub ogłoszenia dotyczące konkretnego projektu mogą określać dodatkowe cele przetwarzania danych.
 5. Dla potrzeb związanych z castingiem, Twoje dane możemy przetwarzać na różnych podstawach:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO w przypadku działań powiązanych z zawieraniem i wykonywaniem zawartych z Tobą umów, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy z Tobą (zawartej na Twoją rzecz), lub do podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy,
  2. art. 6 ust. 1 lit. a RODO w przypadku działań, na które wyrażasz zgodę zgodnie z dokumentami castingowymi (np. dodanie do naszej własnej bazy agencji aktorskich, jeśli jest o tym mowa w dokumentach), tj. przetwarzanie następuje za Twoją wyraźną zgodą, którą wyrażasz, przekazując nam dane,
  3. art. 6 ust. 1 lit. c RODO w przypadku działań wykonywanych ze względu na nasz prawny obowiązek (np. przechowywanie dokumentów dla celów księgowych), tj. przetwarzanie jest niezbędne dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas,
  4. art. 6 ust. 1 lit. f RODO w przypadku działań wykonywanych ze względu na prawnie uzasadnione interesy realizowane przez nas lub stronę trzecią (przechowywanie dokumentów zawierających dane dla celów dowodowych, dopóki nie wygasną związane z nimi potencjalne roszczenia), tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią,
  5. przepisy obowiązujące w USA – w odniesieniu do danych przetwarzanych przez PF NY
 6. W celu realizacji projektu dane mogą zostać udostępnione lub powierzone naszym klientom i współpracownikom (np. pionowi produkcyjnemu, scenarzystom, reżyserom oraz agencjom reklamowym), zaangażowanym w realizację konkretnego projektu. Dane przetwarzane przez PF WAW, PF LDN i PF LX mogą być przekazywane do osób fizycznych i prawnych znajdujących się w innym państwie EOG, a także poza EOG (np. w USA), przy czym w takim wypadku przetwarzający dane współpracują z nami na podstawie tzw. standardowych klauzul umownych, zaakceptowanych przez Komisję Europejską, i tym samym zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie. W przypadku współpracy w stanie epidemii, w celu zapewnienia bezpieczeństwa epidemicznego Twoje dane, w uzasadnionym zakresie, możemy udostępnić Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym.
 7. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny dla wygaśnięcia lub przedawnienia roszczeń związanych z łączącym nas stosunkiem prawym (np. umową) lub okres dłuższy, jeżeli taki jest wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 8. Podanie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w projekcie.
 9. Dane nie będą poddawane profilowaniu ani innym formom zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 10. W przypadku przekazania nam danych osobowych za pośrednictwem agenta lub innej osoby, przetwarzamy dane zawarte w zgłoszeniu, w szczególności imię, nazwisko, pseudonim, wizerunek, dane kontaktowe, wymiary ciała artysty (np. numer buta, ubrań, wzrost) i inne szczególne dane, jeżeli mowa o nich w dokumentach castingowych. W przypadku zamiaru zawarcia umowy, której stroną jest artysta, przetwarzamy również dane o adresie zamieszkania, numerze PESEL lub narodowości i danych (np. serii, numerze) przedstawionego dokumentu tożsamości, numer rachunku bankowego, telefonu oraz dane osobowe niezbędne dla prawidłowego rozliczenia zaliczki na podatek dochodowy, podatek u źródła oraz składek na ubezpieczenia społeczne.
 11. Przetwarzamy dane osobowe przekazane nam przez artystę lub przez osobę, która oświadczy, że jest uprawniona do ich przekazania, np. agenta, pełnomocnika lub przedstawiciela ustawowego artysty.
 12. Więcej informacji o swoich uprawnieniach znajdziesz w ostatnim punkcie polityki prywatności.

Partnerzy Biznesowi – klienci, podwykonawcy i współpracownicy

 1. Prowadząc bieżącą działalność gospodarczą regularnie otrzymujemy dane osobowe swoich partnerów biznesowych i ich przedstawicieli lub pracowników. Takie dane mogą pochodzić bezpośrednio od danej osoby lub od jej pracodawcy i obejmują głównie: imię i nazwisko, adres email, nr telefonu, miejsce pracy i stanowisko.
 2. Administratorem takich danych osobowych jest ta spółka Papaya Films, która w wyniku powyższych działań otrzymała Twoje dane osobowe.
 3. Takie dane przetwarzamy w celu:
  1. nawiązania i utrzymania relacji biznesowych z partnerami biznesowymi oraz ich przedstawicielami i pracownikami;
  2. zawarcia i realizacji umów z partnerami biznesowymi.
 4. W takiej sytuacji Twoje dane będziemy przetwarzać na następujących podstawach:
  1. art. 6 ust. 1 lit b RODO, tj. takie przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy z Tobą lub podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy,
  2. art. 6 ust. 1 lit f RODO, tj. przetwarzanie jest naszym prawnie uzasadnionym interesem, związanym z działaniami biznesowymi oraz realizacją umowy,
  3. przepisy obowiązujące w USA – w odniesieniu do danych przetwarzanych przez PF NY.
 5. Więcej informacji o swoich uprawnieniach znajdziesz w ostatnim punkcie polityki prywatności.

 

Wydarzenia, konkursy i warsztaty Papaya Films

 1. Papaya Films jest administratorem danych osobowych przekazanych podczas rejestracji na wydarzenia, konkursy i warsztaty („Wydarzenia”) oraz w ich trakcie.
 2. Administratorem danych osobowych jest ta spółka Papaya Films, która organizuje Wydarzenie.
 3. Podanie wymaganych danych osobowych podczas rejestracji jest dobrowolne, lecz niezbędne do jej ukończenia.
 4. Podane dane będą przetwarzane w celu realizacji Wydarzenia, w szczególności w celu potwierdzenia rejestracji, przesyłania informacji dotyczących Wydarzenia oraz przygotowania i weryfikacji listy uczestników.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest art. 6 ust. 1 pkt b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, albo przepisy obowiązujące w USA w odniesieniu do danych przetwarzanych przez PF NY.
 6. W przypadku podania numeru telefonu, będziemy mogli przypominać Ci o Wydarzeniach i informacjach z nimi związanych również w tej formie komunikacji. W powyższych celach dane będziemy przetwarzać do zakończenia Wydarzenia.
 7. W związku z udzieleniem zgody na korzystanie z wizerunku uczestników zarejestrowanych podczas Wydarzenia, odpowiednie dane będziemy przetwarzać także w celach dowodowych, do czasu wygaśnięcia Twoich roszczeń związanych z tym związanych lub wycofania stosownych zgód.
 8. Dodatkowo PF WAW będzie przetwarzać dane w celach pomiarowych i analitycznych, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na optymalizacji i rozwoju działań biznesowych Papaya Films. W tym celu dane będziemy przetwarzać do czasu wniesienia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu.
 9. W przypadku realizacji Wydarzenia w stanie epidemii, w celu zapewnienia bezpieczeństwa epidemicznego Twoje dane, w uzasadnionym zakresie, możemy udostępnić Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym.
 10. Więcej informacji o swoich uprawnieniach znajdziesz w ostatnim punkcie polityki prywatności.

 

Kontakt z Papaya Films

 1. Jeżeli przekazałeś nam swoje dane osobowe za pośrednictwem formularza kontaktowego, poczty e-mail lub telefonicznie, to takie dane będziemy przetwarzać w celu zapoznania się z Twoją wiadomością, identyfikacją nadawcy, przetworzenia wiadomości i prowadzenia dalszej korespondencji.
 2. Administratorem danych osobowych jest ta spółka Papaya Films, z przedstawicielem której utrzymujesz kontakt.
 3. W takiej sytuacji Twoje dane możemy przetwarzać na różnych podstawach:
  1. art. 6 ust. 1 lit b RODO w odniesieniu do obsługi Twojej wiadomości (dane kontaktowe), tj. takie przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy z Tobą lub podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy,
  2. art. 6 ust. 1 lit. a RODO w odniesieniu do pozostałych podanych przez Ciebie danych osobowych, tj. Twoja wyraźna zgoda wyrażona poprzez świadome i dobrowolne wysłanie nam takich danych,
  3. przepisy obowiązujące w USA – w odniesieniu do danych przetwarzanych przez PF NY.
 4. Po zakończeniu naszej korespondencji Twoje dane i wiadomości będziemy archiwizować jako dowód na okoliczność posiadania Twojej uprzedniej zgody i ewentualnie obrony naszych praw, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 5. Więcej informacji o swoich uprawnieniach znajdziesz w ostatnim punkcie polityki prywatności.

 

Pliki cookies i podobna technologia

 1. Aby zapewnić sprawne funkcjonowanie naszych serwisów i dostosować do użytkownika publikowane przez nas treści, poprzez nasze strony internetowe umieszczamy na komputerze użytkownika (bądź innym urządzeniu końcowym) pliki cookies oraz podobne technologie (np. piksele). Podobnie postępuje większość witryn internetowych. Administratorem naszych serwisów jest PF WAW.
 2. Zgodę na pliki cookies i podobną technologię wyrażasz akceptując informacje, które nasze serwisy wyświetlają Ci na bannerach lub pop-upach podczas pierwszej wizyty. Pamiętaj, że pliki cookies możesz samodzielnie kontrolować i usuwać za pomocą ustawień swojej przeglądarki – instrukcje są dostępne np. na stronie aboutcookies.org. W ustawieniach można usunąć wszystkie pliki cookie zamieszczone na swoim urządzeniu, a w większości przeglądarek wybrać ustawienie, które uniemożliwia instalowanie tych plików na przyszłość.
 3. Cookies to małe pliki tekstowe, które strona internetowa zapisuje na komputerze lub urządzeniu przenośnym internauty w chwili, gdy ten ją przegląda. Strona ta może w ten sposób zapamiętać na dłużej czynności i preferencje internauty (takie jak nazwa użytkownika, język, rozmiar czcionki i inne opcje), a administrator zyskuje narzędzie do analizy ruchu na stronie i działań marketingowych.
 4. Część plików cookies jest tymczasowo przechowywanych w pamięci do momentu zakończenia sesji przeglądarki (tzw. cookies sesyjne). Istnieją jednak także cookies stałe, które pozostają w pamięci przez czas bliżej nieokreślony (okres ten można ograniczyć w ustawieniach przeglądarki).
 5. Pliki cookies generuje nie tylko administrator, ale również podmioty trzecie, które wspierają działanie naszych serwisów i poprawiają jakość naszych usług, w szczególności Google (Google Analytics), Facebook (Pixel Facebooka), User.com, Homerun.co, HotJar oraz Fullstory.com.
 6. Podmioty te generują technologie służące automatycznemu monitorowaniu ruchu w naszych serwisach, analizie danych, badań statystycznych i tworzenia raportów, dzięki którym możemy lepiej zarządzać serwisami oraz poprawiać ich jakość i skuteczność.
 7. Niektóre ciasteczka służą także celom marketingowym naszym oraz podmiotów trzecich. Na przykład dzięki Pikselowi Facebooka możemy kierować do Ciebie reklamy spersonalizowane pod kątem Twojego zachowania w naszych serwisach. Piksel Facebooka tworzy bezpośrednie połączenie z serwerem Facebooka, który zostaje powiadomiony o Twojej wizycie na naszej stronie internetowej, co pozwala m.in. na tworzenie grup podobnych odbiorców i skuteczniejsze dotarcie do odpowiedniej grupy internautów.
 8. Facebook i Google mogą przypisać informacje zebrane za pomocą cookies do Twojego profilu w ich serwisach oraz publikować reklamy oparte o Twoje zainteresowania. Możesz wyłączyć te funkcje w ramach ustawień konta na Facebooku, korzystając z instrukcji na stronie:  https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/, a w przypadku Google na stronie  https://www.google.com/ads/preferences/ oraz instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 9. Każdy może także zrezygnować z oglądania reklam behawioralnych za pośrednictwem stron European Interactive Digital Advertising Alliance (dla Europy) lub Digital Advertising Alliance (dla USA). 
 10. Dane zbierane w powyższy sposób nie pozwalają nam na Twoją identyfikację. Niektóre informacje zbierane za pomocą plików cookie mogą jednak stanowić dane osobowe, a upoważnienia do ich przetwarzania upatrujemy w uzasadnionym interesie administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającym na prowadzeniu analiz, sprawdzaniu preferencji użytkowników i optymalizacji działań biznesowych. Dane te przetwarzamy do czasu ustania celu ich przetwarzania, czyli np. zakończenia analiz lub działań marketingowych. Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, który można zrealizować poprzez zmianę ustawień przeglądarki oraz sposoby wskazane w poprzedzających podpunktach.
 11. Google, Facebook oraz Fullstory.com gromadzą dane na serwerach w USA, więc współpracują z nami na podstawie tzw. standardowych klauzul umownych, zaakceptowanych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisy europejskie.
 12. Więcej informacji o Twoich danych zbieranych przez ww. podmioty trzecie, a także o Twoich prawach i możliwościach możesz znaleźć tutaj:
  1. Facebook: https://pl-pl.facebook.com/about/privacy/
  2. Google: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners
  3. User.com: https://user.com/en/cookies-policy/
  4. Fullstory: https://www.fullstory.com/legal/privacy/
  5. Homerun: https://www.homerun.co/privacy-statement
  6. HotJar: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy
 13. Więcej informacji o swoich uprawnieniach znajdziesz w ostatnim punkcie polityki prywatności.

 

Twoje uprawnienia

 1. Niezależnie od uprawnień opisanych w konkretnych punktach przysługują Ci następujące prawa:
  1. prawo do informacji, w jaki sposób Twoje dane są przetwarzane;
  2. prawo żądania od nas dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia, a w określonych przypadkach także do ograniczenia przetwarzania lub usunięcia danych (przy czym możemy odmówić spełnienia żądania, np. gdy mamy inną podstawę do przetwarzania danych);
  3. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywało się na podstawie naszego uzasadnionego interesu prawnego),
  4. prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych (jeżeli przetwarzanie odbywało się na podstawie takiej zgody), przy czym skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało wcześniej miejsce;
  5. w przypadku przetwarzania danych przez PF WAW, PF LDN i PF LX, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Twoim zdaniem przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, to jest:
   • dla PF WAW: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie,
   • dla PF LDN: Information Commissioner’s Office z siedzibą w Wilmslow,
   • dla PF LX: Nacional de Protecção de Dados z siedzibą w Lisbonie.
 2. Uprawnienia można realizować poprzez kontakt emailowy z nami na adres: privacy@papaya-films.com, pisemnie na nasz adres podany na wstępie lub poprzez inne dedykowane sposoby określone w regulaminie.